feature image
P4-7 #Gàidhlig - obair fraingis = biadh, abidil, làmh-sgrìobhadh, leughadh, còmhradh, seinn, slàint 's sunnd. French this week = food, alphabet, handwriting, reading, conversation, singing, HWB - nach sinne a bha trang - beaucoup de travail! @tay1plus2 @PKC_Gaelic #cleachdi https://t.co/mi42Bbrref