feature image
P1-3 #Gaidhlig - Foghlam Ionmhasail - fhuair gach buidheann bogsa le stuthan & bha aca ri bùth a chruthachadh le ainm, prìsean & dreach tarraingeach. #FInancialEducation - groups got a box of items & had to set up a shop with a name, prices and an attractive display. @PKC_Gaelic https://t.co/BowtrNxOLf