feature image
P1-3 #Gaelic - thadhail @fngaidheal oirnn le Hùb-Hàb - tòrr spòrs agus seinn. Dh'ionnsaich sinn mu fhlùraichean. P1-3 enjoyed a visit from Hùb-Hàb with a show about flowers with singing and fun. #cleachdi @bnagfoghlam @PKC_Gaelic https://t.co/jJPrY1WZQP